Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Mozgalmas hónap a testület mögött

Február hónapban 3 alkalommal is ülésezett a képviselõ-testület. A terv szerinti testületi ülésen a február hónapban már hagyományos éves költségvetési rendelet megalkotására került sor. Igen takarékos gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a naptári év végén hitel nélkül tudjon az önkormányzat átfordulni a 2015. évre. A költségvetés sarokszámai lényegesen magasabbak a 2013. évinél, ennek oka, hogy ebben az évben több, már elnyert pályázat megvalósítására is sor kerül, melyeket bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetni kell. Ilyen pl az orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat épületének, eszközparkjának megújítása, a belvízelvezetõ rendszer építése.
A testület döntött a Hortobágy-menti Térségfejlesztõ Társulás Társulási megállapodásának módosításáról, melyre a Magyar Államkincstár jelzése miatt volt szükség.
Megalkotta a testület a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletet, melyrõl külön cikkben tájékoztatjuk a lakosságot.
Határozatot hozott a testület arról, hogy támogatja egy helyi szabadidõ és sport szervezését felvállaló egyesületet létrejöttét, ennek szervezése hamarosan megindul.

Újtikos képviselõ-testületével együttes rendkívüli ülésen döntött a testület a fent már említett belvízelvezetõ rendszer kivitelezésére kiírt közbeszerzés lezárásáról. Amennyiben jogorvoslat a döntés ellen nem érkezik, már márciusban megkezdõdnek a munkálatok mindkét településen és augusztus hónapban a kivitelezés be is fejezõdik.

Rendkívüli ülésen fogadta el a testület az orvosi rendelõ, védõnõi szolgálat, fogorvosi rendelõ kialakítására nyert pályázat közbeszerzési kiírását. Eredményes eljárás esetén ez a beruházás is lezárul a nyár végére.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzõ


Hová kerülhet a szippantott szennyvíz?

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete megalkotta rendeletét a nem közmûvel összegyûjtött szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól. A rendeletalkotást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása indokolta, amikor kötelezõvé tette az önkormányzatok számára a szippantott szennyvíz elszállítása, kezelése tárgyában a helyi normák meghatározását.
A helyi rendelet szabályai szerint valamennyi ingatlan tulajdonosa, bérlõje, használója, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá, vagy ingatlana elõtt közcsatorna nem áll rendelkezésre, köteles nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére irányuló közszolgáltatást a rendeletben meghatározott szolgáltatónál igénybe venni. A testület a Nyírflop Kft-t (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) jelölte ki szolgáltatóként, ami azt jelenti, hogy községünkben kizárólag ez a szervezet jogosult a szennyvíz elszállítására. Kérjük tehát, hogy akinél a szippantás szükségessége felmerül, a Nyírflop Kft -t keresse a munka elvégzése céljából.
A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a rendelet hatálybelépést követõ elsõ alkalommal esedékes közszolgáltatás igénybevételekor létrejövõ szerzõdés határozza meg. A díjat a képviselõ-testület rendeletben állapította meg, eszerint a szippantás díja 4.460 Ft/m3 + ÁFA, mely díjat a szolgáltató részére a szennyvíz átvételekor számla ellenében azonnal meg kell fizetni. A szolgáltatás igénybevétele legalább évente egy alkalommal minden háztartás számára kötelezõ. Érdemes a szippantásról szóló számlát megõrizni, ugyanis nem kell talajterhelési díjat fizetni a számlával igazoltan elszállított szennyvíz után.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a
www.tiszagyulahaza.hu honlapon, valamint a Nemzeti Jogtár www.njt.hu oldalán.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzõ

 

<< vissza