Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékozató a Képviselõ-testület ülésérõl

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. március 29-én tartotta soron következõ ülését.  A Polgármesteri jelentést követõen több napirendi pont tárgyalására került sor. A védõnõ részletesen beszámolt a 2011. évi feladatának ellátásáról, ezen belül az újszülöttek, csecsemõk és kisgyermekek gondozása körében végzett tevékenységérõl. Sajnos tény, hogy községünkben csökken az újszülöttek száma. Tavaly mindössze 4 újszülött volt, a 3-6 éves  korú gyermek száma 25.

A testület módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét is, melyre azért volt szükség, mert a szociális törvény megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatás lehetõségét és a normatív lakásfenntartási támogatás elbírálását jegyzõi hatáskörbe utalta. A Képviselõ-testület, több önkormányzathoz hasonlóan elfogadta azt, hogy a lakásfenntartási támogatás folyósítását a törvényi elõírásokon túl az alábbiakhoz köti:

  1. a kérelmezõ által lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerû használata;
  2. a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott található  szemét és lom eltávolítására; az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerû használata, mûvelése;
  3. az ingatlan elõtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedõ teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése;
  4. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevõktõl való mentesítése.

Felhívom a lakosság figyelmét a fenti elõírások fokozottabb betartására.

A Képviselõ-testület döntött a szennyvízcsatorna hálózatra történõ rákötés díjáról is. A döntés alapján az önkormányzat a lakosság részére az idei évben - továbbra is - díjmentesen biztosítja a szennyvízcsatorna - hálózatra történõ rácsatlakozást. Azonban a tervezési és bekötési díj továbbra is a lakosságot terheli.

A testület az elõbbieken túl, több olyan napirendi pontot tárgyalt meg, amelyre a jogszabályi elõírások miatt volt szükség. Így elfogadásra került az idei évi közbeszerzési terv, melyet nemlegesen fogadott el a testület el, de ez év közben bármikor módosítható. A lakosság szám változás miatt szükségessé vált a Polgári Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás módosítása is.

 

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSRÓL,
ÉS AZ EGYSÉGDÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Talajterhelési díj bevallásra és fizetésre kötelezettek!

A 2003. évi LXXXIX törvény 12.§ (3) bekezdése értelmében
2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke
120 Ft/ m3-rõl 1200 Ft/ m3-re változik.

Tekintettel arra, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kth.) 21/A §-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követõ március 31-éig, ez azt jelenti, hogy a Kth. 12. § (3) bekezdésében meghatározott díjat, amelyet

  • 2011. január 1-tõl 2011. december 31-ig esedékes, és 2012. március 31-éig kellett bevallani és megfizetni, az még 120 Ft/m3 összegben került elszámolásra.
  • azonban a 2013. március 31-ig megállapítandó díj összege a következõképpen alakul:
    2012. január 1-tõl 2012. január 31-ig 120 Ft/m3,
    2012. február 1-tõl 2012. december 31-ig 1200 Ft/m3.

Javasoljuk, hogy azon ingatlan tulajdonosok, akik a mûszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra még nem kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt.

A Képviselõ-testület döntése értelmében az idei évben a magánszemélyek részére az Önkormányzat felé a rákötés ingyenes, vállalkozásoknak pedig 160.000 Ft. Kérjük a vállalkozásokat, hogy a szennyvízrákötés alkalmával szereltessenek fel a szennyvízfogyasztás mérésére alkalmas mérõ órát.


Kérem, szíveskedjenek ezen jogszabályváltozásra figyelemmel lenni, és azt a fentiek szerint alkalmazni.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!
Segítõ együttmûködésüket köszönjük!


Tiszagyulaháza, 2012. április 13.

        Mikó Zoltán                                              Adorjániné dr. Szokol Ildikó sk.
       polgármester                                                                körjegyzõ

<< vissza