UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2982
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékozató a Képviselő-testület üléséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 29-én tartotta soron következő ülését.  A Polgármesteri jelentést követően több napirendi pont tárgyalására került sor. A védőnő részletesen beszámolt a 2011. évi feladatának ellátásáról, ezen belül az újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek gondozása körében végzett tevékenységéről. Sajnos tény, hogy községünkben csökken az újszülöttek száma. Tavaly mindössze 4 újszülött volt, a 3-6 éves  korú gyermek száma 25.

A testület módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét is, melyre azért volt szükség, mert a szociális törvény megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatás lehetőségét és a normatív lakásfenntartási támogatás elbírálását jegyzői hatáskörbe utalta. A Képviselő-testület, több önkormányzathoz hasonlóan elfogadta azt, hogy a lakásfenntartási támogatás folyósítását a törvényi előírásokon túl az alábbiakhoz köti:

  1. a kérelmező által lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
  2. a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott található  szemét és lom eltávolítására; az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;
  3. az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése;
  4. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

Felhívom a lakosság figyelmét a fenti előírások fokozottabb betartására.

A Képviselő-testület döntött a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés díjáról is. A döntés alapján az önkormányzat a lakosság részére az idei évben - továbbra is - díjmentesen biztosítja a szennyvízcsatorna - hálózatra történő rácsatlakozást. Azonban a tervezési és bekötési díj továbbra is a lakosságot terheli.

A testület az előbbieken túl, több olyan napirendi pontot tárgyalt meg, amelyre a jogszabályi előírások miatt volt szükség. Így elfogadásra került az idei évi közbeszerzési terv, melyet nemlegesen fogadott el a testület el, de ez év közben bármikor módosítható. A lakosság szám változás miatt szükségessé vált a Polgári Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás módosítása is.

 

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSRÓL,
ÉS AZ EGYSÉGDÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Talajterhelési díj bevallásra és fizetésre kötelezettek!

A 2003. évi LXXXIX törvény 12.§ (3) bekezdése értelmében
2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke
120 Ft/ m3-ről 1200 Ft/ m3-re változik.

Tekintettel arra, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kth.) 21/A §-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31-éig, ez azt jelenti, hogy a Kth. 12. § (3) bekezdésében meghatározott díjat, amelyet

  • 2011. január 1-től 2011. december 31-ig esedékes, és 2012. március 31-éig kellett bevallani és megfizetni, az még 120 Ft/m3 összegben került elszámolásra.
  • azonban a 2013. március 31-ig megállapítandó díj összege a következőképpen alakul:
    2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120 Ft/m3,
    2012. február 1-től 2012. december 31-ig 1200 Ft/m3.

Javasoljuk, hogy azon ingatlan tulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra még nem kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt.

A Képviselő-testület döntése értelmében az idei évben a magánszemélyek részére az Önkormányzat felé a rákötés ingyenes, vállalkozásoknak pedig 160.000 Ft. Kérjük a vállalkozásokat, hogy a szennyvízrákötés alkalmával szereltessenek fel a szennyvízfogyasztás mérésére alkalmas mérő órát.


Kérem, szíveskedjenek ezen jogszabályváltozásra figyelemmel lenni, és azt a fentiek szerint alkalmazni.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!
Segítő együttműködésüket köszönjük!


Tiszagyulaháza, 2012. április 13.

        Mikó Zoltán                                              Adorjániné dr. Szokol Ildikó sk.
       polgármester                                                                körjegyző

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.