Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Önkormányzati hírek

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata a rendkívüli téli zord idõjárási viszonyok közepette tartotta február 15-én idei elsõ együttes ülését Újtikos Község Önkormányzatával. Az ülésen a Képviselõ-testület a napirendi pontokat tárgyalása közben aggódva várta a színházból hazajövõ iskolásokat is, akik a nagy hó ellenére szerencsésen hazaérkeztek.

Az ülés fõ napirendje a Körjegyzõség 2012. évi költségvetésének elfogadása volt.  Megállapítható, hogy a központi költségvetés az elõzõ évi mértékben támogatja a körjegyzõség mûködését, a mûködéshez a hiányzó pénzügyi részt az önkormányzatoknak kell biztosítani. A dologi és személyi kiadások tekintetében továbbra is a szigorú gazdálkodás lesz a jellemzõ. Szintén az együttes ülésen hozott a Képviselõ-testület döntést a GÚT Általános Iskola Óvoda és Bölcsõde 2012. évi költségvetésérõl. A költségvetés elõkészítésében aktívan részt vettek önkormányzat munkatársai mellett az iskola vezetõi is. Erre a költségvetési megszorítások miatt különös hangsúlyt fektettünk. Már a tavalyi évben elkezdõdött a közös fenntartásban mûködtetett GÚT iskolai együttmûködési megállapodás módosításának elõkészítése, melynek elfogadására a feladatok pontosítása miatt ezen az ülésen került sor.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a február 16-án tartott ülésén a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft döntése értelmében módosította a tavaly decemberben elfogadott hulladékszállítási díjra vonatkozó rendeletét. 2011. december 30-án fogadta el az Országgyûlés a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítását. A módosított törvény értelmében: "A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselõ-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét." Az új törvényi rendelkezés értelmében Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem határozhat meg 2012. évre a 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díjaktól magasabbat. A hulladékszállítási díjtételek tehát idén a tavalyi szinten maradnak. A Képviselõ-testület döntést hozott a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról. Az Alapszabály módosítása technikai jellegû volt, lényegében a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. mûködését nem érinti.

Az ülésen a fõ napirendi pontot természetesen az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása jelentette.

A költségvetésrõl egy kis összefoglaló:

Bevételek várható alakulása:
2012. évben 86.929 ezer forint bevétellel számoltunk, a feladatok ellátásához szükséges összeg: 110.612 eFt. A költségvetésünkben 26.623 eFt likvid hitelt kell figyelembe venni. A saját bevételek tervezésnél az elõzõ évi átlag létszámmal számolunk. A konyha kapacitás kihasználtságát változatlanul biztosítja a Kistérségi Szolgáltató Központ által vásárolt étkeztetés.

Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeiben a helyi és az átengedett központi adókat terveztük meg. Az átengedett központi adókból az SZJA összegét meghatározza a költségvetési törvény. Az elmúlt évi 25.991 eFt bevételhez viszonyítva 599 ezer forint csökkenést kell megállapítanunk. A kiegészítés mértékét a költségvetési törvény határozza meg településünk esetében 36.000 Ft/fõ összegre egészül ki, természetesen figyelembe véve a településre jellemzõ adóerõ képességet is. Termõföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót - mely szintén 100%-ban az önkormányzat bevétele - nem terveztünk, ebbõl a forrásból bevétele az önkormányzatnak nem volt. Az elmúlt évben bevezetett talajterhelési díjat is a teljesítéssel azonos szinten vettük figyelembe - jelentõs növekedésével nem számolhatunk. Az igényelhetõ kötött felhasználású állami támogatások köre a tavalyi évhez képest változatlan, a támogatás mértéke is az elmúlt évivel azonos. A közmunka programok teszik lehetõvé, hogy 2012.évben jelentõs összeget fordíthatunk a belvíz elvezetõ árkokra.

A Kiadások várható alakulása:
A helyi önkormányzatnak a települések lakossága részére a törvény által meghatározott kötelezõ szolgáltatásokat kell elsõdlegesen biztosítani. Az önkormányzati törvény nevesíti is ezeket a szolgáltatásokat. Az alapfokú oktatás, egészségügyi alapellátás, a szociális ellátások közül a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés biztosítása valamennyi települési önkormányzat kötelezõ feladata. Településünk a kiadások csökkentése érdekében a kötelezõ feladatok többségét évek óta társulásban látja el. A kötelezõ feladatokhoz szükséges összeg 2012 évben: 107.036 eFt. A hiányzó 26.623 eFt összegre az önkormányzati törvényben biztosított jog alapján kiegészítõ támogatást igénylünk, mivel a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek az önkormányzat megfelel. A szabályozás szerint a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni ezért a bevétel és kiadás különbözetét hitelként, kell tervezni. Személyi juttatások tételét a már említett változásoknak megfelelõen terveztük.

A dologi kiadások és a folyó kiadások az elmúlt évi teljesítés szintjén terveztük.
A költségvetés  mindössze 750 eFt általános tartalékot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat az elõre nem látható kiadásokra, illetve bevételi elmaradásra.
A költségvetés elkészítésénél, megtárgyalásánál és elfogadásánál legfontosabb szempont a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátása, a mûködés zavartalan biztosítása. Fontos feladat a hiány csökkentése. 

 A  Képviselõ-testület legközelebb március utolsó csütörtökjén tartja soron következõ ülését.

* * * * *

A Tiszagyulaházi Önkormányzat pályázatot adott be a Start munkaprogram megvalósítására. November óta húzódó megállapodások végére pont került és így három munkaprogram megvalósítására nyílt lehetõség.

1, Téli munkaprogram: február 10- április 30-ig
2, Belvizes munkaprogram: március 01- október 31-ig
3, Mezõgazdasági munkák: március 01-december 31-ig.

Ugyanekkor elindult egy közfoglalkoztatási munkaprogram, amely február 17-július 31-ig tart.

A TIVIZIG és a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat 2012. december 31-ig alkalmaz tiszagyulaházi munkanélkülieket. Így összesen 47 ember kap munkát ebben az évben.

Az Önkormányzati munkaprogramban szeretnénk megvalósítani pl: az évek óta jól bevált burgonyatermesztést, amely kiegészül hagyma, bab, és zöldség termesztéssel.

Szeretnénk egy közfoglalkoztatottak által mûködtetett beton járdalap gyártását elindítani, melyeket az Önkormányzat Intézményeinél illetve a település egyéb helyein kívánjuk felhasználni. Szeretnénk a belvíz elvezetõ árkokat szakemberek segítségével alkalmassá tenni a belvízelvezetésére. Jelenleg az Önkormányzat közfoglalkoztatottjai kora tavaszi takarítási és tisztítási feladatokat végeznek a településen pl: vályoggödrök takarítása, belterületi belvízelvezetõk takarítása.

AZ Önkormányzatok Start munkaprogramját a kormány 100%-osan támogatja, lehetõséget biztosítván eszközvásárlásra  is. Pl: sóder, cement, betonkeverõ, kistraktor.

Adorjániné dr. Szokol Ildikó                                                                 Mikó Zoltán
             körjegyzõ                                                                            polgármester

<< vissza