UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4015
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Önkormányzati hírek

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata a rendkívüli téli zord időjárási viszonyok közepette tartotta február 15-én idei első együttes ülését Újtikos Község Önkormányzatával. Az ülésen a Képviselő-testület a napirendi pontokat tárgyalása közben aggódva várta a színházból hazajövő iskolásokat is, akik a nagy hó ellenére szerencsésen hazaérkeztek.

Az ülés fő napirendje a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének elfogadása volt.  Megállapítható, hogy a központi költségvetés az előző évi mértékben támogatja a körjegyzőség működését, a működéshez a hiányzó pénzügyi részt az önkormányzatoknak kell biztosítani. A dologi és személyi kiadások tekintetében továbbra is a szigorú gazdálkodás lesz a jellemző. Szintén az együttes ülésen hozott a Képviselő-testület döntést a GÚT Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről. A költségvetés előkészítésében aktívan részt vettek önkormányzat munkatársai mellett az iskola vezetői is. Erre a költségvetési megszorítások miatt különös hangsúlyt fektettünk. Már a tavalyi évben elkezdődött a közös fenntartásban működtetett GÚT iskolai együttműködési megállapodás módosításának előkészítése, melynek elfogadására a feladatok pontosítása miatt ezen az ülésen került sor.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 16-án tartott ülésén a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft döntése értelmében módosította a tavaly decemberben elfogadott hulladékszállítási díjra vonatkozó rendeletét. 2011. december 30-án fogadta el az Országgyűlés a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítását. A módosított törvény értelmében: "A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét." Az új törvényi rendelkezés értelmében Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem határozhat meg 2012. évre a 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díjaktól magasabbat. A hulladékszállítási díjtételek tehát idén a tavalyi szinten maradnak. A Képviselő-testület döntést hozott a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról. Az Alapszabály módosítása technikai jellegű volt, lényegében a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működését nem érinti.

Az ülésen a fő napirendi pontot természetesen az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása jelentette.

A költségvetésről egy kis összefoglaló:

Bevételek várható alakulása:
2012. évben 86.929 ezer forint bevétellel számoltunk, a feladatok ellátásához szükséges összeg: 110.612 eFt. A költségvetésünkben 26.623 eFt likvid hitelt kell figyelembe venni. A saját bevételek tervezésnél az előző évi átlag létszámmal számolunk. A konyha kapacitás kihasználtságát változatlanul biztosítja a Kistérségi Szolgáltató Központ által vásárolt étkeztetés.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeiben a helyi és az átengedett központi adókat terveztük meg. Az átengedett központi adókból az SZJA összegét meghatározza a költségvetési törvény. Az elmúlt évi 25.991 eFt bevételhez viszonyítva 599 ezer forint csökkenést kell megállapítanunk. A kiegészítés mértékét a költségvetési törvény határozza meg településünk esetében 36.000 Ft/fő összegre egészül ki, természetesen figyelembe véve a településre jellemző adóerő képességet is. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót - mely szintén 100%-ban az önkormányzat bevétele - nem terveztünk, ebből a forrásból bevétele az önkormányzatnak nem volt. Az elmúlt évben bevezetett talajterhelési díjat is a teljesítéssel azonos szinten vettük figyelembe - jelentős növekedésével nem számolhatunk. Az igényelhető kötött felhasználású állami támogatások köre a tavalyi évhez képest változatlan, a támogatás mértéke is az elmúlt évivel azonos. A közmunka programok teszik lehetővé, hogy 2012.évben jelentős összeget fordíthatunk a belvíz elvezető árkokra.

A Kiadások várható alakulása:
A helyi önkormányzatnak a települések lakossága részére a törvény által meghatározott kötelező szolgáltatásokat kell elsődlegesen biztosítani. Az önkormányzati törvény nevesíti is ezeket a szolgáltatásokat. Az alapfokú oktatás, egészségügyi alapellátás, a szociális ellátások közül a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés biztosítása valamennyi települési önkormányzat kötelező feladata. Településünk a kiadások csökkentése érdekében a kötelező feladatok többségét évek óta társulásban látja el. A kötelező feladatokhoz szükséges összeg 2012 évben: 107.036 eFt. A hiányzó 26.623 eFt összegre az önkormányzati törvényben biztosított jog alapján kiegészítő támogatást igénylünk, mivel a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek az önkormányzat megfelel. A szabályozás szerint a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni ezért a bevétel és kiadás különbözetét hitelként, kell tervezni. Személyi juttatások tételét a már említett változásoknak megfelelően terveztük.

A dologi kiadások és a folyó kiadások az elmúlt évi teljesítés szintjén terveztük.
A költségvetés  mindössze 750 eFt általános tartalékot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat az előre nem látható kiadásokra, illetve bevételi elmaradásra.
A költségvetés elkészítésénél, megtárgyalásánál és elfogadásánál legfontosabb szempont a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, a működés zavartalan biztosítása. Fontos feladat a hiány csökkentése. 

 A  Képviselő-testület legközelebb március utolsó csütörtökjén tartja soron következő ülését.

* * * * *

A Tiszagyulaházi Önkormányzat pályázatot adott be a Start munkaprogram megvalósítására. November óta húzódó megállapodások végére pont került és így három munkaprogram megvalósítására nyílt lehetőség.

1, Téli munkaprogram: február 10- április 30-ig
2, Belvizes munkaprogram: március 01- október 31-ig
3, Mezőgazdasági munkák: március 01-december 31-ig.

Ugyanekkor elindult egy közfoglalkoztatási munkaprogram, amely február 17-július 31-ig tart.

A TIVIZIG és a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat 2012. december 31-ig alkalmaz tiszagyulaházi munkanélkülieket. Így összesen 47 ember kap munkát ebben az évben.

Az Önkormányzati munkaprogramban szeretnénk megvalósítani pl: az évek óta jól bevált burgonyatermesztést, amely kiegészül hagyma, bab, és zöldség termesztéssel.

Szeretnénk egy közfoglalkoztatottak által működtetett beton járdalap gyártását elindítani, melyeket az Önkormányzat Intézményeinél illetve a település egyéb helyein kívánjuk felhasználni. Szeretnénk a belvíz elvezető árkokat szakemberek segítségével alkalmassá tenni a belvízelvezetésére. Jelenleg az Önkormányzat közfoglalkoztatottjai kora tavaszi takarítási és tisztítási feladatokat végeznek a településen pl: vályoggödrök takarítása, belterületi belvízelvezetők takarítása.

AZ Önkormányzatok Start munkaprogramját a kormány 100%-osan támogatja, lehetőséget biztosítván eszközvásárlásra  is. Pl: sóder, cement, betonkeverő, kistraktor.

Adorjániné dr. Szokol Ildikó                                                                 Mikó Zoltán
             körjegyző                                                                            polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.