Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató a Képviselõ-testület ülésérõl

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. október 27-én tartotta soron következõ ülését. A testületi ülés rendhagyó módon vette kezdetét. A képviselõk egy perces néma felállással emlékeztek meg az elhunyt Szép Jánosné önkormányzati képviselõrõl. Ezt követõen a Helyi Választási Bizottság Elnöke ismertette határozatát, amely alapján a megüresedett mandátum Kapus Józsefnek került kiadásra. Az új képviselõtõl Mikó Zoltán polgármester vette ki az esküt, majd a megbízólevél átadása következett.

Az ülésen jelen volt a Kapus Istvánné, a Polgárõrség helyi vezetõje is, aki a Polgárõrség nevében vehette át a település közrend -és közbiztonsága érdekében végezett eredményes munkájáról szóló elismerõ oklevelet.

A Képviselõ-testület 5 fõvel folytatta munkáját. A polgármesteri jelentés elfogadását követõen az önkormányzat 2012. évi belsõ ellenõrzési ütemtervét tárgyalta meg a grénium. A döntés alapján a jövõ évben a Körjegyzõségi Hivatal normatíva felhasználásnak ellenõrzésére és a közoktatási élelmezési térítési díjak rendszerének átvilágítására kerül sor.

Fontos napirendi pontként szerepelt az önkormányzat tulajdonában álló szennyvízcsatorna gerincvezeték és a hozzá tartozó mûtárgyak állapot-és vagyonértékelésének elvégzésére  történõ megbízás adása. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselõ-testület a szeptemberi ülésén döntött arról,  hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ, forgalomképes szennyvíz-csatorna gerincvezeték és ivóvízhálózat gerincvezeték, valamint az ivóvízkút és a mûködtetéséhez kapcsolódó mûtárgyak, valamint a szennyvízhálózat mûködéséhez szükséges szennyvízátemelõk, szivattyúk és mérõórák vagyontárgyi kör vonatkozásában kijelöli a 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévõ, a közfeladatot átvállaló Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth l. u. 5. szám, cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558) vagyonkezelõt.

Ezen döntés alapján az új ivóvízszolgáltató 2011. november 15. napjától a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság. Az átadás-átvétel folyamatban van, a változás ellenére a ivóvíz szolgáltatás folyamatos lesz.

Szintén kiemelt napirendi pont volt az Idõsek Klub épületének pályázati támogatással történõ felújítása, bõvítése. A pályázat szerint, - mely a Polgári Kistérség településeivel együtt kerül benyújtásra-, felújításra kerülhet az épület, melyben terveink szerint helyet kapna többek között a családsegítõ-és gyermekjóléti szolgálat is.

Mikó Zoltán polgármester a különfélék napirendi pont keretében szólt a folyamatban lévõ pályázatokról is. Ezek közül fontos kiemelni a belvízrendezési rekonstrukciós pályázatot, melynek elnyerése esetén a település meghatározott részein felújításra kerülhet a csatornahálózat. Ugyancsak fontos szólni azokról a projektekrõl is, amelyek a Hortobágyi Leader felé kerülnek hamarosan benyújtásra. Az egyik a közösségi tér kialakítására vonatkozik,  mely a focipálya melletti területen kapna helyet, a másik szorosan kapcsolódva ehhez, a gólyafesztivál megrendezésére irányul. A pályázatokhoz a tervek elkészültek, az együttmûködési megállapodások megkötésre kerülnek. Így bízunk abban, hogy a 2012. évben a megépített, színpaddal, sétánnyal és egyéb díszítõ elemekkel kialakított helyen kerül megrendezésre a Tiszagyulaháza hírnevét erõsítõ gólyafesztivál.  

          Mikó Zoltán                                               Adorjániné dr. Szokol Ildikó
         polgármester                                                           körjegyzõ

<< vissza