Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatalának vezetõje pályázatot hirdet
a Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatala
(4090 Polgár, Hõsök útja 10.)
belsõ ellenõr
munkakörének betöltésére

A jogviszony idõtartama: Határozatlan idejû jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ (heti 40 óra), 4 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Hõsök útja 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a belsõ kontrollrendszerek kiépítési lehetõségeinek a vizsgálata, elemzése és értékelése
 • a belsõ kontrollrendszer mûködésének-, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének a vizsgálata, elemzése és értékelése
 • a belsõ kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele
 • az elszámolások, beszámolók tartalmi helyességének, megbízhatóságának vizsgálata
 • a belsõ ellenõrzési tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése
 • szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer-ellenõrzések és teljesítmény-ellenõrzések végzése
 • informatikai rendszerellenõrzések lefolytatása
 • gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése,
 • a rendelkezésre álló erõforrásokkal való gazdálkodás és a vagyon megóvása-, gyarapítása eszközeinek az elemzése és vizsgálata, a mûködés eredményességének növelése tekintetében elemzések és jelentések készítése
 • ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezõk megszüntetése és kiküszöbölése érdekében
 • a stratégiai terv és a belsõ ellenõrzési kézikönyv összeállítása, aktualizálása, az éves ellenõrzési terv és az éves összefoglaló jelentés összeállítása
 • adatszolgáltatás az irányító szerv részére
 • a kistérség éves ellenõrzési ütemterve alapján belsõ ellenõrzési tevékenység végzése a tagtelepülések részére

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Munka törvénykönyvérõl szóló" 1992. évi XXII. törvény, valamint a Társulás Szervezeti- és Mûködési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsõfokú végzettség
 • nem közgazdasági, jogi, államigazgatási végzettség esetén a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében elõírt követelményeknek való megfelelés
 • az államháztartásért felelõs miniszter által a "belsõ ellenõrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ személyekrõl" vezetett nyilvántartásba történõ felvétel igazolása (regisztrált költségvetési belsõ ellenõr)
 • pénzügyi-, számviteli-, ellenõrzési területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen elõélet
 • annak igazolása, hogy a pályázó a belsõ ellenõrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

Elõnyt jelentõ kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség
 • kiváló tárgyalási készség
 • kiváló írásbeli kifejezõkészség
 • kiváló együttmûködési készség
 • kiváló probléma megoldási készség
 • önálló, pontos munkavégzés
 • kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében elõírt követelményeknek való megfelelés igazolása
 • belsõ ellenõrzési tevékenység folytatására feljogosító engedély másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • igazolás a tekintetben, hogy a pályázó a belsõ ellenõrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történõ kezeléséhez
 • hozzájárulás vagyonnyilatkozat tételi eljárásban való részvételhez

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen 2011. október 1-tõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.

A pályázat benyújtása: A pályázatnak egy példányban, postai úton kell beérkeznie a Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatala, 4090 Polgár, Hõsök útja 10. címre.

A zárt borítékra kérjük ráírni: "Pályázat belsõ ellenõr munkakörre"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dohány László hivatalvezetõ nyújt, a +36 52 573 063 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 28.

A pályázat elbírálásának rendje: A jelentkezõk személyes meghallgatása alapján a kiválasztásról a hivatalvezetõ dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.polgarikisterseg.hu honlapon szerezhetõ.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2011. szeptember 7.

<< vissza