UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1642
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatalának vezetője pályázatot hirdet
a Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatala
(4090 Polgár, Hősök útja 10.)
belső ellenőr
munkakörének betöltésére

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra), 4 hónapos próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Hősök útja 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a belső kontrollrendszerek kiépítési lehetőségeinek a vizsgálata, elemzése és értékelése
 • a belső kontrollrendszer működésének-, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének a vizsgálata, elemzése és értékelése
 • a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele
 • az elszámolások, beszámolók tartalmi helyességének, megbízhatóságának vizsgálata
 • a belső ellenőrzési tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése
 • szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések végzése
 • informatikai rendszerellenőrzések lefolytatása
 • gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése,
 • a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás és a vagyon megóvása-, gyarapítása eszközeinek az elemzése és vizsgálata, a működés eredményességének növelése tekintetében elemzések és jelentések készítése
 • ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében
 • a stratégiai terv és a belső ellenőrzési kézikönyv összeállítása, aktualizálása, az éves ellenőrzési terv és az éves összefoglaló jelentés összeállítása
 • adatszolgáltatás az irányító szerv részére
 • a kistérség éves ellenőrzési ütemterve alapján belső ellenőrzési tevékenység végzése a tagtelepülések részére

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Munka törvénykönyvéről szóló" 1992. évi XXII. törvény, valamint a Társulás Szervezeti- és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • nem közgazdasági, jogi, államigazgatási végzettség esetén a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés
 • az államháztartásért felelős miniszter által a "belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről" vezetett nyilvántartásba történő felvétel igazolása (regisztrált költségvetési belső ellenőr)
 • pénzügyi-, számviteli-, ellenőrzési területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • annak igazolása, hogy a pályázó a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség
 • kiváló tárgyalási készség
 • kiváló írásbeli kifejezőkészség
 • kiváló együttműködési készség
 • kiváló probléma megoldási készség
 • önálló, pontos munkavégzés
 • kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés igazolása
 • belső ellenőrzési tevékenység folytatására feljogosító engedély másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • igazolás a tekintetben, hogy a pályázó a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
 • hozzájárulás vagyonnyilatkozat tételi eljárásban való részvételhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2011. október 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.

A pályázat benyújtása: A pályázatnak egy példányban, postai úton kell beérkeznie a Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatala, 4090 Polgár, Hősök útja 10. címre.

A zárt borítékra kérjük ráírni: "Pályázat belső ellenőr munkakörre"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dohány László hivatalvezető nyújt, a +36 52 573 063 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 28.

A pályázat elbírálásának rendje: A jelentkezők személyes meghallgatása alapján a kiválasztásról a hivatalvezető dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.polgarikisterseg.hu honlapon szerezhető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2011. szeptember 7.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.