Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

A Hortobágyi LEADER Közösség

2007-ben döntött a magyar Kormány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program beindítá-sáról. A döntés eredményeként az egész országban sorra alakultak a Helyi Akciócsoportok (HACS-ok), hogy lefedjenek bizonyos térségi területeket.

A Hortobágy térséghez 11 település tartozik: Balmazújváros, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita, Hortobágy, Görbeháza, Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza. Ezen tele-pülések képviselõi határozták el a Hortobágyi LEADER Közösség létrehozását és dolgozták ki a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, amely jóváhagyásra került az FVM Irányító Hatósága által.

A térség képviselõi 2008-ban döntötték el, hogy létrehozzák a mûködtetõ szervezetet, ami-nek eredményeként 2008. augusztus 12.-én jogerõsen bejegyzésre került a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft, 64 tulajdonos taggal. A társaság székhelyét az alapítók Hortobágyra helyezték.

A mi LEADER Akciócsoportunk egyike az ország 96 akciócsoporti címbirtokosának. Felada-tunk, alulról építkezve, segíteni a térséghez tartozó települések önkormányzati, civil szerve-zeteit, egyéni és társas vállalkozóit Hortobágy térségének fejlesztésében, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének keretein belül.

2008 õszén sikerült felállítani a munkaszervezetet, amely jelenleg négy fõbõl áll.

2008 októberében kiírásra kerültek az ÚMVP III. tengelyének pályázatai a "Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása", "A vidéki örökség meg-õrzése", "A falufejlesztés és megújítás", valamint a "Turisztikai tevékenységek ösztönzése" jogcímcsoportokban. A pályázatok beadási határidejét az FVM 2009. január 12.-ben határozta meg, mely határidõre társaságunkhoz összesen 70 db érvényes pályázat érkezett be, ösz-szességében közel 1,5 milliárd támogatási igénnyel. Ez gyakorlatilag a rendelkezésre álló fej-lesztési keret teljes lefedését és a HVS-ben, a négy jogcímre elkülönített fejlesztési összeg 1,5-sét jelentette.

A négy jogcímre az alábbi megoszlásban érkeztek be támogatási kérelmek:

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 41 db  
A vidéki örökség megõrzése: 6 db
Falufejlesztés és megújítás: 2 db
A turisztikai tevékenység ösztönzése: 21 db

A mûködtetõ szervezetnek összesen 20 naptári nap állt rendelkezésére, hogy a beérkezett pályázati kérelmek pontozását elvégezze és a pontozási táblázatokat megküldje a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalnak további feldolgozásra. Büszkék vagyunk rá, hogy a munkaszerve-zet tagjai és a Döntéshozó Testület áldozatos munkájának eredményeként, ezt a kemény feladatot maradéktalanul sikerült megoldanunk. Itt is szeretnék köszönetet mondani min-denkinek, aki ebben a nehéz munkában részt vett és segített a feladat megoldásában.

A pályázatokat a továbbiakban az MVH-ban dolgozzák fel, ahol elvégeztetik a szükséges hi-ánypótlásokat, lepontozzák és rangsorba állítják azokat. Amennyiben a Helyi LEADER Akció-csoport Döntéshozó Testülete és az MVH pontozásában eltérés lesz, akkor a pályázat felkerül a Forrásallokációs Bizottsághoz, amely eldönti, hogy melyik pontszám az érvényes, majd a pályázatokat visszaküldi a Helyi Akciócsoporthoz a végsõ sorrend meghatározására. A döntés alapján köti majd meg az MVH a támogatási szerzõdéseket a nyertes pályázókkal. Ez a folya-mat elõreláthatólag több hónapig is eltarthat.

2009 februárjának végén elindult a www.hortobagyileader.hu honlap, amelyen igyekszünk minden fontos információt biztosítani az érdeklõdõk számára, többek között a beadott pá-lyázatokkal kapcsolatos információkat is azonnal fel fogjuk tenni a honlapra, hogy Önök is értesüljenek a fejleményekrõl.

Szeretnénk ezt a honlapot élõvé tenni, szeretnénk, ha a térséghez tartozó településekkel kapcsolatban minden olyan információ, amely érdekes lehet az Önök számára, itt, egy helyen megtalálható és hozzáférhetõ lenne.

Szeretnénk és reménykedünk benne, hogy Ön, Kedves Olvasó, is megkeres bennünket és megtisztel a kérdéseivel és problémáival. Ígérem, hogy kollégáimmal mindent megteszünk, hogy a lehetséges megoldásokat megtaláljuk az Ön számára.

Kovács Pál

<< vissza